Guide: Vad är grundläggande kunskaper?

Lagen kräver att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet för att ha rätt att läsa ämnet modersmål i grundskolan. Det gäller ej de nationella minoritetsspråken. Modersmålslärare gör en bedömning av elevens grundläggande kunskaper. Läraren gör språkbedömningen, det formella beslutet om rätt till modersmål tas av elevens rektor på basis av det underlag som finns.

I den grundläggande bedömningen ingår hörförståelse och förmåga till muntlig kommunikation. Kraven på elevens grundläggande förmåga ökar med ålder eftersom kraven i kursplanen ökar ju äldre barnet är. Se kursplan och kunskapskrav för modersmålsämnet på Skolverket.se.

Nedan finns en bedömningsmall som EFF´s lärare använder vid behov av bedömning. Årskursangivelser i mallen ska ses som ungefärliga riktmärken för vad som kan anses åldersadekvat vid bedömning av grundläggande kunskaper. När eleven når årskurs 6 så ska betyg sättas, och då är det bra att vara medveten om att även läsförmåga och skriftlig förmåga ingår i kunskapskraven.

Guide: Vad är grundläggande kunskaper? (PDF, 199 KB)

Uppdaterad: