Minoritetsspråk och modersmål

Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Dessa språk är minoritetsspråk med historisk hävd. De som använder språken har getts särskilda lagstadgade rättigheter. Man ska t ex. kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i de kommuner som är förvaltningsområde för respektive språk. Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska språket.

De elever som tillhör någon av ovanstående minoritetsgrupper ska ha möjligheten att utveckla självkänsla, identitet och språklig förmåga på sitt minoritetsspråk. Därför är huvudmannen skyldig att anordna undervisning även om det bara finns en sökande elev i kommunen. Det måste dock finnas en lämplig lärare för att undervisning ska anordnas. 

Minoritetsspråk i förskolan
Barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) har med hänvisning till språklagen och lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk alltid rätt till stöd av modersmålspedagog på sitt språk. Förskolans pedagoger ska beställa stödet och stödet ska utgå från förskolans planering och integreras i verksamheten.

Hur ansöker man till modersmålsstöd i förskolan?
Ladda ner ansökningsblanketten här! (PDF, 243 KB)


Minoritetsspråk i grundskolan
Modersmålsundervisning kan ske på följande sätt enligt Skolförordningen 5 kap 8 §:

   1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 
   2. som elevens val, 
   3. inom ramen för skolans val, eller 
   4. utanför den garanterade undervisningstiden.
 

I Uppsala kommun är det för närvarande praxis att anordna enligt punkt 4, utanför den garanterade undervisningstiden.

Minoritetsspråk i grundskolan kan läsas i två olika spår.

  • Spår 1: Elever som har grundläggande kunskaper, t ex genom att det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Spår 2: Elever som är nybörjare och inte använder språket dagligen i hemmet.

För de olika spåren finns nationella kursplaner.
Läs mer om Kursplan - Modersmål minoritetsspråken på Skolverkets webbplats.

Hur anmäler man sig till modersmål i grundskolan?
För de som har grundläggande kunskaper används den vanliga anmälningsblanketten för modersmålsundervisning (PDF, 546 KB). Fyll i blanketten och lämna till elevens hemskola.
För de som inte har grundläggande kunskaper i språket och vill börja läsa ett minoritetsspråk (spår 2) finns en särskild anmälningsblankett för Spår2 (PDF, 522 KB). Fyll i blanketten och lämna till elevens hemskola.

Minoritetsspråk i gymnasieskolan
Minoritetsspråk i gymnasieskolan kan enbart läsas som spår 1. Läs mer här om behörighetskrav.

Hur anmäler man sig till gymnaisekurser i modersmål?
Kontakta din studie- & yrkesvägledare (SYV)
 

Uppdaterad: