Rätt till modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning ordnas under förutsättningen att det finns minst fem elever i kommunen som anmäler sig samt att det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning följer den nationella kursplanen för ämnet modersmål. Elever i årskurs 1-5 får ett skriftligt omdöme varje termin. Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i ämnet.

Vem har rätt att läsa ämnet modersmål?

Grundskolan och grundsärskolan

gäller enligt Skollagen (Skollagen 10 kap. 7§, Skollagen 11 kap. 10§,):

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. (Guide: Vad är grundläggande kunskaper?)

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Läs mer här!

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock måste eleven ha grundläggande kunskaper i språket.

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning. (Skolförordningen (2011:185) 5 kap.)

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

gäller enligt skollagen (Skollagen 15 kap. 19§, Skollagen 18 kap. 19§,):

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har goda kunskaper i språket.

För att börja läsa första kursen Modersmål 1, behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 alternativt motsvarande kunskaper (detta prövas av modersmålslärarna). För att få läsa modersmål måste eleven aktivt söka modersmålskurserna. Det finns tre kurser att välja mellan. Läs mer om modersmålskurserna här

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas om eleven har goda kunskaper i språket.

Förskoleklassen

gäller enligt skollagen (Skollagen 9 kap, 10§):

Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Hur anmäler man sig?

För information om anmälan/ansökan klicka här.

Uppdaterad: