Rätt till modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning ordnas under förutsättning att det finns minst fem elever i kommunen som anmäler sig i ett språk samt att det finns en lämplig lärare. För minoritetsspråken gäller mer generösa regler, läs mer under Minoritetsspråk.

Modersmålsundervisning följer den nationella kursplanen för ämnet modersmål. Elever i årskurs 1-5 får ett skriftligt omdöme varje termin. Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i ämnet.

Vem har rätt att läsa ämnet modersmål?

Grundskolan och anpassade grundskolan

Här gäller Skollagen 10 kap. 7§, samt Skollagen 11 kap. 10§:

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. (Guide: Vad är grundläggande kunskaper?)

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock måste eleven ha grundläggande kunskaper i språket.

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning. (Skolförordningen (2011:185) 5 kap.)

Gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Här gäller Skollagen 15 kap. 19§, samt Skollagen 18 kap. 19§:

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har goda kunskaper i språket.

För att börja läsa första kursen Modersmål 1, behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 alternativt motsvarande kunskaper (detta prövas av modersmålslärarna). För att få läsa modersmål måste eleven aktivt söka modersmålskurserna. Det finns tre kurser att välja mellan. Läs mer om modersmålskurserna här

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas om eleven har goda kunskaper i språket.

Förskoleklassen

Här gäller Skollagen 9 kap, 10§:

Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Hur anmäler man sig?

För information om anmälan/ansökan, läs under Anmälan/Beställning i menyn till höger. Där finns också blanketter.

Uppdaterad: