Studiehandledning på modersmål

Nyanlända barn och ungdomar som inte behärskar det svenska språket tillräckligt för att aktivt delta i undervisningen på svenska i olika ämnen, kan få studiehandledning på sitt modersmål.

Studiehandledning på modersmål är handledning i skolämnen på det språk som eleven behärskar bäst. Studiehandledaren hjälper eleven med kunskapsutvecklingen i olika ämnen och stödjer inlärningen av svenska språket. Handledningen sker i samverkan med elevens ämneslärare och ges individuellt eller i grupp på elevens skola, och ibland även via fjärr.

Studiehandledningen kan ske före, under eller efter själva lektionen beroende på vad syftet är med handledningen samt hur långt eleven har kommit i sin språkutveckling i svenska.

Studiehandledning innan lektionen – är ett sätt att skapa förförståelse för det som kommer att ske i undervisningen. Eleven får t ex ämnesspecifika ord- och begrepp förklarat på sitt modersmål, och kan sen lättare följa med i kommande undervisning.

Studiehandledning under lektionen – passar när man handleder en grupp förutsatt att de har samma kunskapsnivå och ålder. Handledaren ska förklara innehållet i undervisningen/momentet på modersmålet.

Studiehandledning efter lektionen – kan passa elever som kommit en bit på väg i sin språkutveckling i svenska och där ordinarie ämneslärare är osäker på om eleven förstått undervisningens innehåll. Eleven kan tillsammans med studiehandledaren sammanfatta vad den lärt sig på lektionen och få stöd i det som eleven inte har förstått. Eleven kan få hjälp att förbereda sig inför kommande prov.

Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning

  • Noggrann kartläggning av elevens språk- och ämneskunskaper
  • Flexibla insatser som hela tiden kan anpassas efter elevens utveckling
  • Kompetens kring flerspråkighet
  • Samverkan och samsyn mellan klass-/ämneslärare och modersmålslärare
  • Arbeta växelvis på modersmål och på svenska
  • Rektor är ansvarig för och engagerar sig i frågan om studiehandledning

Vägledning inför beställning, samt blankett för beställning

Mer om Studiehandledning på modersmål på Skolverket.

Bestämmelser om studiehandledning på modersmålet

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket istället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl(Skolförordningen (2011:185) 5 kap 4§)

Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

Sedan 1 juli 2018 finns utökad rättighet till studiehandledning för nyanlända elever i högstadiet i grundskolan.

12 i §   En nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (Skollagen)

Skolans rektor beslutar om studiehandledning och dess omfattning och beställer studiehandledning hos EFF.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Studiehandledning på modersmål