Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

På uppdrag av skolorna i Uppsala gör Enheten för flerspråkighet (EFF) kartläggningar av nyanlända elevers kunskaper och förmågor. EFF utför Kartläggning steg 2 som innefattar delarna litteracitet och numeracitet.

Litteracitet innebär kartläggning av elevens förmåga att kommunicera i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Numeracitet innefattar kartläggning av elevens matematiska förmåga.

Syftet med kartläggningar är, att elevens tidigare kunskaper ska tas tillvara och att undervisningen ska anpassas efter elevens kunskapsnivå.

Här finns blankett för beställning av kartläggning.

Uppdaterad: